Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Riihimäen Seudun Teollisuustyöntekijät ry 103

Toimintasuunnitelma 2024

Yleistä:

Ammattiosaston pääasiallisena toiminta-alueena on Riihimäki-Loppi-Hausjärvi. Tärkeimpinä tehtävinä on jäsenten edunvalvonta, tukeminen palkka- ja työehtoihin liittyvissä asioissa, järjestäminen sekä työympäristöasiat. Ammattiosasto pyrkii toiminnassaan huomioimaan Teollisuusliiton liittokokouksen hyväksymän strategian mukaiset tavoitteet. Vuoden 2024 tavoitteena on edelleen vahvistaa yhteistyötä muiden paikallisten ammattiosastojen kanssa.

Hämeen alueella toteutetaan ammattiosastojen seudullisia tapahtumia.

Alueen työllisyystilanteet vaihtelevat suuresti. Toisilla työpaikoilla tilauskanta on loistava ja ammattitaitoisista työntekijöistä on pulaa, kun taas toisilla työpaikoilla joudutaan lomauttamaan ja irtisanomaan väkeä. Erityisesti lomautettujen määrä on viimeisen vuoden aikana lisääntynyt huomattavasti. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät ovat epävarmat, sillä teknologiateollisuuden tilauskannan kehitys on heikentynyt.

Metallialan osaajista tulee jatkossa olemaan pulaa. Into lähteä opiskelemaan teollisuuden ammatteihin suuntaavaan koulutukseen on laskenut, sekä opiskelupaikkoja on viime vuosina vähennetty. Vientiteollisuuden työntekijöitä myös eläköityy nopeammalla tahdilla kuin uusia osaajia valmistuu oppilaitoksista alalle.

Ammattiosasto pyrkii omalla toiminnallaan panostamaan oppilaitostiedottamiseen ja opiskelijajäsenten hankkimiseen, järjestämällä lähiseudun ammattikouluilla tiedotustilaisuuksia Teollisuusliiton toiminnasta ja jäsenyydestä alan opiskelijoille.

Koulutus:

Jäsenten pääasiallinen luottamusmies- ja työsuojelukoulutus tapahtuu Murikassa, joka tarjoaa myös erilaisia täydennyskoulutuksia, sekä koulutusta järjestötehtäviin. Osaston ja seuturyhmän koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan. Omien tilojen uudistaminen on antanut myös mahdollisuuden parantaa ammattiosaston omaehtoista koulutustoimintaa.

Vuonna 2024 jatketaan luottamusmiestapaamisten kehittelyä ja yritetään saada aikaan toimiva verkosto, jonka avulla tiedonkulkua voidaan parantaa luottamushenkilöiden ja osaston hallituksen välillä. Entistä tärkeämpää verkostoituminen on uuden työnantajaorganisaation takia. Koulutusta alueen luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, sekä muulle jäsenistölle pyritään lisäämään.

 

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen:

Ammattiosasto toimii yhteistyössä mm. Teollisuusliiton, SAK:n paikallisjärjestön ja TSL:n kanssa. Teollisuusliiton ammattiosastojen yhdistämistä tuetaan ja alueellista yhteistyötä pyritään kehittämään.

Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa pääministeripuolueeksi tuli valituksi kokoomus. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö onkin aloittanut merkittävät työtaistelutoimet Suomen hallituksen kaavailemia työelämäheikennyksiä vastaan, jotka vaikuttavat olennaisesti palkansaajien työehtoihin ja oikeuksiin. SAK:n jäsenliittona myös Teollisuusliitto on osallistunut työtaisteluun. Ammattiosastolla on oma vastuunsa jäsentensä tiedottamisessa ja kouluttamisessa, jonka avulla voidaan lisätä jäsenistön tietämystä yhteiskunnallisen vaikuttamisen, sekä järjestäytymisen tärkeydestä.

Jaostot:

Ammattiosaston hallituksen alaiset jaostot:

· Vapaa-ajan jaosto

· Nuorisojaosto

· Naisjaosto

· Veteraanijaosto

· Talousjaosto

Jaostot järjestävät erilaista toimintaa ja koulutusta omalle kohderyhmälleen. Jaostojen toimintaa tehostetaan ja lisätään yhteistoimintaa niiden välillä.

Talousjaosto huolehtii ammattiosaston talouteen ja omaisuuteen liittyvistä asioista taloudenhoitajan apuna.

Jaostojen toiminnassa pyritään ottamaan huomioon jäsenistön toiveet, mahdollisuuksien mukaan.

Kokoukset:

Ammattiosaston hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, pois lukien kesäloma-aika. Kokouspaikkana toimii osaston kokoustila tai muu erikseen sovittava paikka.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi ammattiosastoon kuuluvilla pääluottamusmiehillä ja työsuojeluvaltuutetuilla on kokouksissa läsnäolo ja puheoikeus. Hallitus voi kutsua kokouksiin haluamiansa vierailevia henkilöitä.

Hallituksen kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse. Sääntömääräisistä kevät-, ehdokasasettelu- ja syyskokouksista, sekä muista jäsenkokouksista ilmoitetaan lisäksi osaston kotisivuilla, Facebook-ryhmässä, sekä Teollisuusliiton nettisivuilla.

 

Riihimäen Seudun Teollisuustyöntekijät ry 103:n hallitus