Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Riihimäen Seudun Teollisuustyöntekijät ry 103

Toimintasuunnitelma 2023

Yleistä:

Ammattiosaton pääasiallisena toimita-alueena on Riihimäki-Loppi-Hausjärvi. Tärkeimpinä tehtävinä on jäsenten edunvalvonta, tukeminen palkka- ja työehtoihin liittyvissä asioissa, järjestäminen sekä työympäristöasiat. Vuoden 2023 tavoitteena on edelleen vahvistaa yhteistyötä muiden paikallisten ammattiosastojen hallitusten kanssa.

Häme-Pirkanmaan alueella toteutetaan ammattiosastojen seudullisia tapahtumia.

Alueen työllisyystilanteet vaihtelevat suuresti. Toisilla työpaikoilla tilauskanta on loistava ja ammattitaitoisista työntekijöistä on pulaa, kun taas toisilla työpaikoilla joudutaan lomauttamaan ja irtisanomaan väkeä. Yleisellä tasolla vientiteollisuuden työtilanne on kohtuullisen hyvä.

Metallialan osaajista tulee kuitenkin jatkossa olemaan pulaa. Into lähteä opiskelemaan teollisuuden ammatteihin liittyvään koulutukseen on laskenut, myös opiskelupaikkoja on viime vuosina vähennetty. Ammattiosasto seuraa tarkasti ammatillisen koulutuksen maksuttomuuden edistymistä ja pyrkii lisäämään kiinnostusta teollisuuden ammatteihin.

Koulutus:

Jäsenten pääasiallinen luottamusmies- ja työsuojelukoulutus tapahtuu Murikassa, joka tarjoaa myös erilaisia täydennyskoulutuksia, sekä koulutusta järjestötehtäviin. Osaston ja seuturyhmän koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan. Omien tilojen uudistaminen antaa mahdollisuuden parantaa myös omaa koulutustoimintaa.

Vuonna 2023 jatketaan luottamusmiestapaamisten kehittelyä ja yritetään saada aikaan toimiva verkosto, jonka avulla tiedonkulkua voidaan parantaa yrityksien ja osaston hallituksen välillä. Entistä tärkeämpää verkostoituminen on uuden työnantajaorganisaation takia. Koulutusta alueen luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille pyritään lisäämään.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen:

Ammattiosasto toimii yhteistyössä mm. Teollisuusliiton, SAK:n paikallisjärjestön ja TSL:n kassa. Teollisuusliiton ammattiosastojen yhdistämistä tuetaan ja alueellista yhteistyötä pyritään kehittämään.  

Vuonna 2023 on kahdet teollisuusliiton jäsenen kannalta merkittävät vaalit. Teollisuusliitto pitää nykyisessä muodossa olevan liiton ensimmäiset liittokokousvaalit. Vaalissa valitut liittokokousedustajat tulevat määrittelemään liiton tulevaisuuden painopisteet sekä valitsevat liiton johdon.  Eduskuntavaalit ovat lainsäädännön ja työntekijöiden aseman kannalta merkitykselliset vaalit. Valittavien kansanedustajien tulee heti työnsä alkuvaiheessa päättää hallituksen kokoonpanosta. Tulevan hallituksen johdolla päätetään kaikista työntekijää koskevista laeista sekä hallinnon ratkaisuista. 

Eduskunta- ja liittokokousvaaleissa äänestysaktiivisuuden lisääminen on ensiarvoisen tärkeää. Ammattiosasto tukee liittokokousvaaleissa pääsääntöisesti ammattiosaston ehdokkaita ryhmien kautta. Eduskuntavaaleissa tuetaan paikallisia ryhmien ehdokkaita.

 

Jaostot:

Ammattiosaston hallituksen alaiset jaostot:

  • Vapaa-ajan jaosto
  • Nuorisojaosto
  • Naisjaosto
  • Veteraanijaosto
  • Talousjaosto

Jaostot järjestävät erilaista toimintaa ja koulutusta omalle kohderyhmälleen. Jaostojen toimintaa tehostetaan ja lisätään yhteistoimintaa niiden välillä.

Talousjaosto huolehtii ammattiosaston talouteen liittyvistä ja omaisuuteen liittyvistä asioista taloudenhoitajan apuna.

Jaostojen toiminnassa pyritään ottaman huomioon jäsenistön toiveet - mahdollisuuksien mukaan.

Kokoukset:

Ammattiosaston hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, pois lukien kesäloma-aika. Kokouspaikkana toimii osaston toimisto tai muu erikseen sovittava paikka.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi ammattiosastoon kuuluvilla pääluottamusmiehillä ja työsuojeluvaltuutetuilla on kokouksissa läsnäolo ja puheoikeus.  Hallitus voi kutsua kokouksiin haluamiansa henkilöitä.

Hallituksen kokouksista ilmoitetaan sähköpostilla. sääntömääräiset kevät-, ehdokasasettelu- ja syyskokouksista ilmoitetaan lisäksi nettisivuilla, osaston Facebook-ryhmässä sekä Teollisuusliiton nettisivuilla.

 

Riihimäen Seudun Teollisuustyöntekijät ry 103:n hallitus